image

ประวัติคณะ

นับแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กรณีเรือน้ำมันล่มในอ่าวไทย การล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรและแม่น้ำแม่กลองเน่า เป็นต้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง สถานการณ์ดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา วิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้ง โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project) ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด

โครงการฯ ได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ใน ปี พ.ศ.2521 โครงการฯ ได้พัฒนาเป็น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies) โดยมีสถานที่ของตนเอง ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา คณะ ฯ ได้ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ และในปีการศึกษา 2546 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบัน

คณะ ฯ ได้ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ และในปีการศึกษา 2546 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา

ทำเนียบคณบดี

นาท
รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์
วาระการดำรงตำแหน่ง ปี 2520 – 28 พฤศจิกายน 2527
ธนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน
วาระการดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2528 – 13 กันยายน 2533
อรพินท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เอี่ยมศิริ
วาระการดำรงตำแหน่ง 18 กันยายน 2533 – 15 กรกฎาคม 2535
เทพนม
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน
วาระการดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2535 – 30 กันยายน 2538
รุ่งจรัส
รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2542
อนุชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2550
สิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2550 -30 กันยายน 2554
กัมปนาท
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2554 – 2562
สุระ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน