วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยมีนายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS) PRC and Royal Project Foundation (RPF) Highland Research and Development Institute (HRDI) และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

 

On 28 November 2017, Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean of the Faculty of Environment and Resource Stuides, participated in a technical cooperation meeting and knowledge exchange on low carbon research and development, in which Mr. Suthat Pleumpanya, Head of Development section of Royal Project Foundation, delivered a welcoming and opening address, that also included the signing ceremony of the record of discussion on technical cooperation between Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS), PRC and Royal Project Foundation (RPF), Highland Research and Development Institute (HRDI) and Mahidol University (MU). The meeting was held at the Kantary Hotel, Chiang Mai.

 


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและฟังบรรยายพิเศษ เนื่องในวันปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์อาทิตย์ พลมณีและอาจารย์สหชาติ ยมภา ผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากภายนอก บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วย ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย อาจารย์ประจำคณะ ร่วมต้อนรับ Professor Dawen Yang ศาสตราจารย์ประจำภาควิชา Hydraulic Engineering และ Professor Zhang Yan, Deputy Director of Graduate Admission Officer, จาก Tsinghua University ประเทศจีน โดยการประสานงานหลักจาก ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมชมคณะและพูดคุยความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

On 17 November 2017, Asst. Prof. Dr. Thammarat Putthai, Program Director of Bachelor of Science Program in Environmental Science (International Program), together with Dr. Sukanya Sereenonchai, Lecturer, welcomed a visit from Professor Dawen Yang, Department of Hydraulic Engineering and Professor Zhang Yan, Deputy Director of Graduate Admission Officer, from Tsinghua University China. The visit, which was primarily coordinated by Dr. Monthip Sriratana, Director of Climate Change Research Strategies Center, National Research Council of Thailand (NRCT), included the discussion of preliminary details concerning the possibility of establishing academic collaborations and other scholarly activities such as student exchange programs and research cooperation between the two organizations in the future. This visit and discussion was held at Meeting Room 1203, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Water Management in Southeast Asia While Coping with Climate Change” และเข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อน Daecheong Multi-Purpose Dam ร่วมกับ Mr. Ko Yeong Kong Mr. Kim Kuk Jin Mr. Park Dong Hak และ Mr. Park Sang Kwon เจ้าหน้าที่สถาบัน K-Water ณ เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการอบรม “Water Resources Development and Management” ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Water Resources Corporation (K-Water) หลังจากเข้าพบ Mr. Kang Woo Kyu, Director General of K-Water โดยมี Mr. Ko Yeong Kong และ Mr. Kim Kuk Jin เจ้าหน้าที่สถาบัน K-Water ร่วมให้การต้อนรับ โดยการเดินทางไปบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korean International Cooperation Agency: KOICA)

On 13 November 2017, Assoc. Prof. Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean of the Faculty of Environment and Resource Studies, gave a special lecture on the topic entitled “Water Management in Southeast Asia While Coping with Climate Change” and participated in a study visit at Daecheong Multi-Purpose Dam with Mr. Ko Yeong Kong, Mr. Kim Kuk Jin, Mr. Park Dong Hak and Mr. Park Sang Kwon, Officers of K-Water in Daejeon, Republic of Korea, as part of the training program on “Water Resources Development and Management”, organized by Korea Water Resources Corporation (K-Water) after receiving a welcome and meeting with Mr. Kang Woo Kyu, Director General of K-Water along with Mr. Ko Yeong Kong and Mr. Kim Kuk Jin, Officers of K-Water. The special lecture and study visit was organized with the collaboration of Thailand International Cooperation Agency (TICA) and Korean International Cooperation Agency (KOICA).


 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 59 ปี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ผู้อำนวยการฝึกอบรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ซึ่งจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9-28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 17 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก

On 9 November 2017, Asst. Prof. Dr. Achara Ussawarujikulchai, training course director, presided over the opening ceremony of the International Training Course on “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” at Professor Emeritus Pongpit Piyapong Conference Room, 2nd floor, Budhanatala Environmental Building. The training is organized at the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, from 9-28 November 2017 and attended by 17 participants from 15 countries all over the world.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล (Open House) ประจำปี 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล ราชเทวี กรุงเทพฯ

ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมกัน “ขับขานบทเพลงเพื่อพ่อ” เพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีถวาย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น ๒ (๔๒๑๘) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล