คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021)”


16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021): Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability” โดยมี ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะประธานการประชุมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน


การประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “From Policy to Practice: How Thailand Deal with Climate Change and Environment Crisis?” และ Dr. Dindo Campilan, Regional Director for International Union for Conservation of Nature (IUCN Asia) and Hub Director for Oceania กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Pathways to Sustaining Natural Resources in Asia: Challenges and Opportunities”
สำหรับการประชุม “The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021): Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในปัจจุบันแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับสาธารณะ


โดยการประชุมฯ ในช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อหลักได้แก่ Natural Resources Management, Science, Engineering and Energy Technology, Climate Change, COVID-19 and Risk Management และ 21st Century Industry โดยผู้เข้าร่วมนำเสนอจากมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและทวีปเอเชียจำนวนทั้งสิ้น 38 คน แบ่งออกเป็นการนำเสนอด้วยปากเปล่าจำนวน 33 ผลงาน การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 4 ผลงาน และการนำเสนอทั้งในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์จำนวน 1 ผลงาน