3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “Climate Action Leaders Forum 2021 (รุ่นที่ 1)” โดยมีคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ (Climate Action Literacy) เกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง รวมทั้งเพื่อสร้างเวทีสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ สู่สังคมไทย เพื่อร่วมกันมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ยับยั้งบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


โดยโครงการจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ United Nations Development Programme