29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 11.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ ไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่ เคารพรูปเหมือน รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป ณ วัดสุวรรณาราม ศาลายา