23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 -15.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) เรื่อง "อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา เตรียมพร้อม อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมี คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ผศ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม และ อ.ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

ประเด็นหลักของกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างหัวข้อวิจัยตามแผนด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563 – 2565 สถานการณ์การส่งข้อเสนอการวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทุนวิจัยที่คาดว่าจะเปิดรับในปีงบประมาณ 2565 และแบบสำรวจ Researcher Portfolio รวมถึงภายในกิจกรรมได้มีการพูดคุยประสบการณ์และแนวทางเตรียมความพร้อมจากผู้ได้รับทุน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล