22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Human Responses to Climate Change: Mitigation and Adaptation” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและการตอบสนองที่มีต่อกันและกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการอบรมให้ความสำคัญกับประยุกต์ความรู้สำหรับการปรับตัวต่อและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 36 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม