คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินการ จัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16 (The Power Green Camp 16) ในหัวข้อ “Eco Living and Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ต้อนรับ New Normal” เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังเยาวชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 40 คน

โดยในวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม และประกาศทีมที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงาน ซึ่งในปีนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม EVIF จากผลงานในชื่อ "Can't Wait" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำใบและต้นอ้อยมาผลิตเป็นเครื่องสำอางค์ และทีม MIRACLE RHIZOME ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ "โครงการเหง้ามัน HPL" และทีม BEVA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานชื่อ "Adios Plastico - บ๊ายบายนะ น้อนพลาสติก" ขณะที่รางวัลขวัญใจมหาชนเป็นของทีม SETZERO ในผลงานชื่อ "SETZERO-33"

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอโครงงานกลุ่มสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร ประธานคณะกรรมการจัดค่ายฯ รายงานผลการดำเนินโครงการ และคุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีปิดการแข่งขัน

โดยผู้สนใจสามารถรับชมการนำเสนอโครงการแบบย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/powergreencamp/videos/942965873018052/