27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งในปัจจุบันและบุคลากรผู้มีคุโณปการต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาโดยตลอด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษีณอายุงานเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีจนถึงวันที่เกษียณอายุงาน โดยในปี 2564 บุคลากรที่เกษียณอายุงานได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน ทวีโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือพล ปุณณกันต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์


โดยงานจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ และในรูปแบบปกติ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล