9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบประเมินผล Rubric Score" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย


การอบรมจัดขึ้นโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากรสายวิชาการในการสร้างแบบประเมินผล Rubric Score ซึ่งจะทำให้การวัดผลในรายวิชาสามารถเชื่อมโยง Expected Learning Outcomes (ELO) กับ Outcome-based Education (OBE) และสามารถนำมาใช้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN Quality Assurance หรือ AUNQA) ได้ โดยการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้ในภาคเช้าหัวข้อ “Basic Principle of Assessment” และ ”Rubric Scale Development” รวมถึงการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในภาคบ่าย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx