รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม รศ.ดร.ปกรณ์ สุวานิช ณ ศาลา 6 วัดเขมาพฤตารามราชวรวิหาร จ.นนทบุรี (โดยมีเจ้าภาพร่วม) ดังนี้
กรมทรัพยากรธรณี (ดร สมหมาย เตชวาล),
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย,
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล,
เพื่อนวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รหัส 135,
ชมรมธรณีวิทยาเชียงใหม่