29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 11.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ ไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่ เคารพรูปเหมือน รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป ณ วัดสุวรรณาราม ศาลายา

23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 -15.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) เรื่อง "อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา เตรียมพร้อม อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมี คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ผศ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม และ อ.ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

ประเด็นหลักของกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างหัวข้อวิจัยตามแผนด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563 – 2565 สถานการณ์การส่งข้อเสนอการวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทุนวิจัยที่คาดว่าจะเปิดรับในปีงบประมาณ 2565 และแบบสำรวจ Researcher Portfolio รวมถึงภายในกิจกรรมได้มีการพูดคุยประสบการณ์และแนวทางเตรียมความพร้อมจากผู้ได้รับทุน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Human Responses to Climate Change: Mitigation and Adaptation” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและการตอบสนองที่มีต่อกันและกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการอบรมให้ความสำคัญกับประยุกต์ความรู้สำหรับการปรับตัวต่อและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 36 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินการ จัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16 (The Power Green Camp 16) ในหัวข้อ “Eco Living and Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ต้อนรับ New Normal” เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังเยาวชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 40 คน

โดยในวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม และประกาศทีมที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงาน ซึ่งในปีนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม EVIF จากผลงานในชื่อ "Can't Wait" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำใบและต้นอ้อยมาผลิตเป็นเครื่องสำอางค์ และทีม MIRACLE RHIZOME ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ "โครงการเหง้ามัน HPL" และทีม BEVA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานชื่อ "Adios Plastico - บ๊ายบายนะ น้อนพลาสติก" ขณะที่รางวัลขวัญใจมหาชนเป็นของทีม SETZERO ในผลงานชื่อ "SETZERO-33"

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอโครงงานกลุ่มสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร ประธานคณะกรรมการจัดค่ายฯ รายงานผลการดำเนินโครงการ และคุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีปิดการแข่งขัน

โดยผู้สนใจสามารถรับชมการนำเสนอโครงการแบบย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/powergreencamp/videos/942965873018052/

8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Exploring the Role of GIS Technology with Environmental Health and Human Health: Impacts, Vulnerability and Adaptations of Climate Change” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข โดยการอบรมให้ความสำคัญกับความรู้สำหรับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สุขภาพเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมถึงการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 36 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

วันที่ 26 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “Meet the Dean ประชาคม EN ร่วมใจฝ่าวิกฤติ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารคณะกับบุคลากรในการขับเคลื่อนทิศทางตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรคณะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยเพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างราบรื่น
กิจกรรม Meet the Dean ในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางระบบ Cisco Webex

15 ตุลาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับฟังบรรยายายเรื่อง “การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโรงงาน (Waste utilization) และการอยู่ร่วมกับชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา สววส 390 ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นการจัดผ่านระบบประชุมออไลน์ (Zoom)

15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 – 10.15 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมหารือร่วมกับผู้บริหารของคณะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน โดยการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Integrated Natural Resources Management for Sustainable Tourism and Marketing Strategies” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 3-16 ตุลาคม 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับกลยุทธ์การตลาด เพื่อการนำองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เข้ากับการจัดการธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี อ.ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งในปัจจุบันและบุคลากรผู้มีคุโณปการต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาโดยตลอด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษีณอายุงานเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีจนถึงวันที่เกษียณอายุงาน โดยในปี 2564 บุคลากรที่เกษียณอายุงานได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน ทวีโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือพล ปุณณกันต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์


โดยงานจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ และในรูปแบบปกติ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กันยายน 2564 เวลา 13.15 น. ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย” โดยมี คุณจิราพัชร จำปาสิงห์ หน่วยบริหารทุนวิจัย งานบริหารการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

กิจกรรมการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Office of Academic Services in Environment and Science: OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล