9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology: ES) พร้อมด้วยบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessment Version 3.0) จาก อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้นำการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน (AUN-QA Assessment at Programme Level version 4.0) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex

8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทเฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้ามอบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือ Facelabs Wash Away Hand Gel ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 1,100 หลอด และ C21 Wash Away Alhohol Hand Gel ขนาด 3,800 มิลลิลิตร จำนวน 12 แกลลอน ให้กับคณะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสามารถรับเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือติดต่อ คุณภัทรพล แก้วสถิตย์ นักวิชาการศึกษา โทร. 0-2441-5000 ต่อ 2130 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 เมษายน 2564 เวลา 08.40 น. ผู้บริหารคณะคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology: ES) และบุคลากรคณะ ให้การต้อนรับ อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้นำการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessment Version 3.0) โดยภายในงาน รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และ อ.ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย ประธานหลักสูตรนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ


พิธีต้อนรับจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex

18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือจีสด้า (GISTDA) และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตกทั้ง 7 แห่ง จาก 7 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Space and Geoinformatics Technologies for Clean Environment for Better Life: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ซึ่งเน้นสาระสำคัญใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานของ สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 7 แห่ง ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญของศูนย์ภูมิภาคฯ แต่ละแห่ง ร่วมกับ สทอภ. 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Space and Geoinformatics Technologies for Clean Environment for Better Life: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี”
โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Mahidol University: Green and Sustainability Campus” โดยเนื้อหาหลักกล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความตระหนักถึงปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กลายเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน ดังนั้นในปี 2563 เป็นต้นมา จึงมีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable university) เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติปี 2030 โดยการกำหนดนโยบาย “Mahidol sustainability action” ปี พ.ศ.2563-2561 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) รากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน 2) การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน และ 3) ชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การปะชุมฯ และการบรรยายพิเศษจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อ. ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นผู้แทนรับมอบองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณและชุดเหรียญพระฯ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับคุณสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ห้องประชุม 1215 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร เนื่องในโอกาสครบรอบ “๕๒ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น พร้อมเป็นผู้แทนคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเข้ารับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๒ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๓ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์รายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ในหัวข้อ "ม.มหิดลแนะปลูกต้นไม้ชนิดใด ดักจับฝุ่นได้มีประสิทธิภาพ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD โดยประเด็นหลักของการสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมปริมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงต้นปีทั่วประเทศ ลักษณะพันธุ์ไม้ รวมถึงพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพันธุ์ไม้ดักจับฝุ่น และข้อเท็จจริงต่อคำถามที่ว่าจริงหรือไม่ที่ต้นไม้ขนาดเล็กสามารถดักจับฝุ่นได้ดีกว่าต้นไม้ใหญ่
โดยท่านสามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่:


https://www.facebook.com/1333915556668484/videos/712909429372945/

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม รศ.ดร.ปกรณ์ สุวานิช ณ ศาลา 6 วัดเขมาพฤตารามราชวรวิหาร จ.นนทบุรี (โดยมีเจ้าภาพร่วม) ดังนี้
กรมทรัพยากรธรณี (ดร สมหมาย เตชวาล),
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย,
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล,
เพื่อนวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รหัส 135,
ชมรมธรณีวิทยาเชียงใหม่