30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และ บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบ 3.0 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร และ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ และ ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ์ โตนิติ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ชวลิต วงษ์เอก และ อ.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)  อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.19 น. อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมเป็นผู้แทนคณะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอพุทธมณฑล ก่อนเข้าร่วมฟังปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “สาธารณสุขมูลฐานไทยสู้ภัยโควิด 19” ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความรู้และทักษะการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดีด้านการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านดังกล่าว การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฏาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวน 24 คน ณ ห้องบรรยาย 4114 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณสมพล ศรีจันทรา หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ นักประชาสัมพันธ์จากกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี และคุณเขมิกา กลิ่นเกษร นักประชาสัมพันธ์ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมเข้าร่วมประชุมในโครงการ “PR CONNECT” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 – 11.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับบุคลากรของคณะ โดยเจ้าหน้าที่จากคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์

3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสารสนเทศและงานห้องสมุด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 24 พร้อมร่วมสมทบทุนการศึกษาวิทยาลัยฯ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 9.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “Meet the Dean” คณบดีและทีมผู้บริหาร พบประชาคมชาวสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางระบบ Webex นำทีมโดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ได้นำเสนอ ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามวิถีปกติใหม่ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากร การปรับปรุงทางด้านกายภาพ และการให้บริการในด้านมาตรฐานสากล การพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และการทำงานของบุคลากรทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้ก้าวไปข้างหน้า ต่อจากนั้นทีมผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ตอบข้อซักถามที่ประชาคมสิ่งแวดล้อมได้สอบถามเข้ามา

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย ในคณะกรรมการพิจารณาวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการขุดคลองไทยในมิติด้านการเมือง เทคโนโลยี กฎหมายระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 418 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessment Version 1.0 ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย อ.ดร.เชต ใจกัลยาณ เป็นประธาน รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ และ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นกรรมการ โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ Dr. T. P. Singh, Deputy Regional Director Programme, IUCN Asia Regional Office ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมมอบหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเอเชียให้กับคณะเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม 1203 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล