กิจกรรมคณะปี 2563

วันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 9.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “Meet the Dean” คณบดีและทีมผู้บริหาร พบประชาคมชาวสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางระบบ Webex นำทีมโดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ได้นำเสนอ ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามวิถีปกติใหม่ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากร การปรับปรุงทางด้านกายภาพ และการให้บริการในด้านมาตรฐานสากล การพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และการทำงานของบุคลากรทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้ก้าวไปข้างหน้า ต่อจากนั้นทีมผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ตอบข้อซักถามที่ประชาคมสิ่งแวดล้อมได้สอบถามเข้ามา

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย ในคณะกรรมการพิจารณาวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการขุดคลองไทยในมิติด้านการเมือง เทคโนโลยี กฎหมายระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 418 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessment Version 1.0 ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย อ.ดร.เชต ใจกัลยาณ เป็นประธาน รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ และ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นกรรมการ โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ Dr. T. P. Singh, Deputy Regional Director Programme, IUCN Asia Regional Office ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมมอบหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเอเชียให้กับคณะเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม 1203 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์ สถาบันโภชนาการ และ อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน โดยภายในการประชุม คณบดีและผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะในปี 2562 รวมถึงความท้าทายและข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ ก่อนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาของส่วนงานจากคณะกรรมการตรวจประเมิน การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคณะด้านกายภาพและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการทำงานของบุคลากรและห้องเรียนสำหรับการเปิดการเรียนการสอน ตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ดูภาพทั้งหมด]

26 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ รวมถึงรายละเอียดการจัดทำแผนปฏฺบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-09.30 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (รอบการจัดกิจกรรมที่ 1) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของผังแม่บทมหาวิทยาลัย และสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 พ.ค. 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ได้เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 และห้องปฏิบัติการ advance คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดี ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ อ.ดร.เพชญ์ ภัคโชตานนท์ อาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โนโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมมอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ และแอลกอฮอล์เจล น้ำใจ กฟผ. ให้กับคณบดีเพื่อให้บุคลากรของคณะใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล