กิจกรรมคณะปี 2563

28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563”  ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร เป็นประธานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 31 คน เพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไป 

24 สิงหาคม 2563 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความรู้ในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจ ติดตาม และแจ้งเตือน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เช่น การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ การกัดเซาะแนวชายฝั่ง และการติดตามปัญหามลพิษในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม "บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์ New Normal" โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการอุดมศึกษา ผศ.ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และรศ. ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563
#MUENmastercamp

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill - Reskill" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการทำงานของศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 7 แห่ง และภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ)

19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรม GIS การบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยการอบรมจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวเปิด โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Technology and Geo-Informatics Camp: STaGIC 2020) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS) ด้านการรับรู้จากระยะไกลและภาพดาวเทียม (Remote Sensing หรือ RS) ด้านอากาศยานไร้คนขับและภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง (Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV and High Resolution Aerial Photograph) และด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยโครงการจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 - 11.00 น.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563" ตามวิถีปกติใหม่ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ รวมถึงนำเสนอข้อมูลความพร้อมของคณะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ในภาพรวม และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ของคณะในช่วงเปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และ บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบ 3.0 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร และ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ และ ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ์ โตนิติ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ชวลิต วงษ์เอก และ อ.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)  อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.19 น. อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมเป็นผู้แทนคณะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอพุทธมณฑล ก่อนเข้าร่วมฟังปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “สาธารณสุขมูลฐานไทยสู้ภัยโควิด 19” ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล