15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณสมพล ศรีจันทรา หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ นักประชาสัมพันธ์จากกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี และคุณเขมิกา กลิ่นเกษร นักประชาสัมพันธ์ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมเข้าร่วมประชุมในโครงการ “PR CONNECT” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์