14 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 – 11.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับบุคลากรของคณะ โดยเจ้าหน้าที่จากคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์