วันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 9.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “Meet the Dean” คณบดีและทีมผู้บริหาร พบประชาคมชาวสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางระบบ Webex นำทีมโดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ได้นำเสนอ ทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามวิถีปกติใหม่ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากร การปรับปรุงทางด้านกายภาพ และการให้บริการในด้านมาตรฐานสากล การพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และการทำงานของบุคลากรทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้ก้าวไปข้างหน้า ต่อจากนั้นทีมผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ตอบข้อซักถามที่ประชาคมสิ่งแวดล้อมได้สอบถามเข้ามา