วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย ในคณะกรรมการพิจารณาวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการขุดคลองไทยในมิติด้านการเมือง เทคโนโลยี กฎหมายระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 418 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร