22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessment Version 1.0 ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย อ.ดร.เชต ใจกัลยาณ เป็นประธาน รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ และ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นกรรมการ โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล