18 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ Dr. T. P. Singh, Deputy Regional Director Programme, IUCN Asia Regional Office ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมมอบหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเอเชียให้กับคณะเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม 1203 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล