กิจกรรมคณะปี 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและพื้นที่เกษตรกรรม” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษาด้านการวางแผนและจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเป็นรูปแบบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนจำนวน 21 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจและจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21  ตุลาคม 2563 ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

8 ตุลาคม 2563 เวลา 07.09 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจฉิมนิเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี และ คุณสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ก่อนที่จะมีพิธีมอบรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 รวมถึงพิธีมอบตราสัญลักษณ์ที่ระลึกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

25 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งในปัจจุบันและบุคลากรผู้มีคุโณปการต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาโดยตลอด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษีณอายุงาน เพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีจนถึงวันที่เกษียณอายุงาน โดยในปี 2563 บุคลากรที่เกษียณอายุงานคือ คุณจำนงค์ แสงสินทรัพย์ ตำแหน่ง แม่บ้าน บ 2 สังกัดงานกายภาพและบริการพื้นฐาน  งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ ไหว้เจ้าพ่อขุนทุ่ง พระภูมิเจ้าที่ และสักการะรูปปั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณทวิรุฬห์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 47 ปี

24 กันยายน 2563 เวลา 06.00 – 08.30 น. อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายกันตภณ คงลาภ และ นายพงศธร กันเรืองชัย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลศิริราช และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล ถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 กันยายน 2563 อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสดแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหิดลอบรมอัคคีภัย

15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังวัดนครปฐม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) โดยการอบรมแบ่งออกเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และภาคปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงบ่าย

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 15 ท่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม1103 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันตก ทำหน้าที่เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งชี้แจงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ ได้ให้ที่ประชุมร่วมเสนอหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกจากคณะ และ วิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมโครงการ Future Earth Thailand for Frontier Research รวมถึงเสนอทิศทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะขับเคลื่อนผ่านศูนย์ภูมิภาคฯ ต่อไปในอนาคต