กิจกรรมคณะปี 2563

25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-09.30 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (รอบการจัดกิจกรรมที่ 1) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของผังแม่บทมหาวิทยาลัย และสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 พ.ค. 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ได้เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 และห้องปฏิบัติการ advance คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดี ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ อ.ดร.เพชญ์ ภัคโชตานนท์ อาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โนโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมมอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ และแอลกอฮอล์เจล น้ำใจ กฟผ. ให้กับคณบดีเพื่อให้บุคลากรของคณะใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้การต้อนรับ Dr. Hiroshi Asakura ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณและมอบของที่ระลึกในฐานะตัวแทนอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ MU-NU Spring Training Program 2020 ณ สำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

19 ก.พ. 63 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะเพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

18 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย “ตอนรับมือในวันนี้และวันหน้าอย่างไร ฝุ่นละออง PM 2.5” ณ สถานีข่าว TNN

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการเเข่งขัน "กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI  Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 : กันภัยเกมส์” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาและนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม 13 สถาบัน นิสิตนักศึกษา กว่า 2,000 คน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6 ก.พ. 63 เวลา 8.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

โดยได้รับเกียรติจากศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ พร้อมด้วยผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเกี่ยวกับ “การรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง “ตระหนัก” โดย “ไม่ตระหนก”” ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พูดถึง “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้รายงานคุณภาพอากาศ” และรศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” 

 

จากนั้นมีการสาธิตแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ความรู้และการรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ

 

การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  สื่อมวลชน หน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบ

 

[ดูภาพทั้งหมด]

 

29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายสุขสันต์ พีรพัฒน์ดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ในโอกาสเป็นผู้แทน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิฯ เข้าพบคณบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอภิสรา บุญญะอติชาติ ผู้จัดการโครงการ และ นางสาวนิภาพร พลที เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณประเสริฐ  ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุม 4 (ข้างสำนักงานคณบดี) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์