2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้การต้อนรับ Dr. Hiroshi Asakura ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณและมอบของที่ระลึกในฐานะตัวแทนอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ MU-NU Spring Training Program 2020 ณ สำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

19 ก.พ. 63 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะเพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

18 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย “ตอนรับมือในวันนี้และวันหน้าอย่างไร ฝุ่นละออง PM 2.5” ณ สถานีข่าว TNN

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการเเข่งขัน "กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI  Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 : กันภัยเกมส์” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาและนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม 13 สถาบัน นิสิตนักศึกษา กว่า 2,000 คน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6 ก.พ. 63 เวลา 8.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

โดยได้รับเกียรติจากศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ พร้อมด้วยผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเกี่ยวกับ “การรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง “ตระหนัก” โดย “ไม่ตระหนก”” ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พูดถึง “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้รายงานคุณภาพอากาศ” และรศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” 

 

จากนั้นมีการสาธิตแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ความรู้และการรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ

 

การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  สื่อมวลชน หน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบ

 

[ดูภาพทั้งหมด]

 

29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายสุขสันต์ พีรพัฒน์ดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ในโอกาสเป็นผู้แทน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิฯ เข้าพบคณบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอภิสรา บุญญะอติชาติ ผู้จัดการโครงการ และ นางสาวนิภาพร พลที เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณประเสริฐ  ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุม 4 (ข้างสำนักงานคณบดี) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รับฟังการกล่าวรายงานความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเว็บไซต์ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีความถูกต้อง น่าสนใจ ที่สะดวกต่อการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ (https://mahidol.ac.th/aqireport/ ) และแอพลิเคชั่น We Mahidol เพื่อการใช้ประโยชน์ช้อมูลในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งในพื้นที่ศาลายา พญาไท และบางกอกน้อย โดยมีผู้ช่วยอาจารย์ ภัทราวุธ พุสิงห์ เป็นผู้ประสานงานหลักจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการพัฒนาเว็บไซต์

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 

 

13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร และเพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ โดยการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม (พิเศษ) มนู ศรีขจร (4215) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล