กิจกรรมคณะปี 2563

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงาน Mahidol Quality Fair 2020 "Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" โดยมีบุคลากรของคณะเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้ คณะทำงานร่วมจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ เข้ารับรางวัล Team Good Practice Award จากผลงาน "ประสานพลังสู้ PM 2.5: การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา" จากการร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งสถานี: มหาวิทยาลัยมหิดล) https://mahidol.ac.th/aqireport ที่ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรายงานคุณภาพอากาศรายชั่วโมงให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท ซึ่งคาดว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศนี้ไม่น้อยกว่า 80,000 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม


ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จัดทำขึ้นระหว่าง 2 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านการสำรวจ ศึกษา วิจัย ทำการทดลอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนการใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงความสมดุล ยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้การเก็บ จัดหา หรือการรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกำหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 15:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินพื้นที่สีเขียว จังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี และคณะ รับทราบ นอกจากนี้ ยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เช่น สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่สีเขียว และเมืองน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย อ. ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาเรื่องผลกระทบของท่าเรือต่อสิ่งแวดล้อม ท่าเรือสีเขียว โดยการหารือจัดขึ้น ณ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารคณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินงานของคณะในปี 2564 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

30 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. รศ. ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  จากนายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ ๓

วันที่ 27 ต.ค.63 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม ประชาคม EN พบคณบดี “Meet the Dean” ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนทิศทางตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหารของคณะ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและพื้นที่เกษตรกรรม” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษาด้านการวางแผนและจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเป็นรูปแบบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนจำนวน 21 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจและจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21  ตุลาคม 2563 ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

8 ตุลาคม 2563 เวลา 07.09 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจฉิมนิเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี และ คุณสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ก่อนที่จะมีพิธีมอบรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 รวมถึงพิธีมอบตราสัญลักษณ์ที่ระลึกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์