เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Water Management in Southeast Asia While Coping with Climate Change” และเข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อน Daecheong Multi-Purpose Dam ร่วมกับ Mr. Ko Yeong Kong Mr. Kim Kuk Jin Mr. Park Dong Hak และ Mr. Park Sang Kwon เจ้าหน้าที่สถาบัน K-Water ณ เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการอบรม “Water Resources Development and Management” ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Water Resources Corporation (K-Water) หลังจากเข้าพบ Mr. Kang Woo Kyu, Director General of K-Water โดยมี Mr. Ko Yeong Kong และ Mr. Kim Kuk Jin เจ้าหน้าที่สถาบัน K-Water ร่วมให้การต้อนรับ โดยการเดินทางไปบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korean International Cooperation Agency: KOICA)

On 13 November 2017, Assoc. Prof. Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean of the Faculty of Environment and Resource Studies, gave a special lecture on the topic entitled “Water Management in Southeast Asia While Coping with Climate Change” and participated in a study visit at Daecheong Multi-Purpose Dam with Mr. Ko Yeong Kong, Mr. Kim Kuk Jin, Mr. Park Dong Hak and Mr. Park Sang Kwon, Officers of K-Water in Daejeon, Republic of Korea, as part of the training program on “Water Resources Development and Management”, organized by Korea Water Resources Corporation (K-Water) after receiving a welcome and meeting with Mr. Kang Woo Kyu, Director General of K-Water along with Mr. Ko Yeong Kong and Mr. Kim Kuk Jin, Officers of K-Water. The special lecture and study visit was organized with the collaboration of Thailand International Cooperation Agency (TICA) and Korean International Cooperation Agency (KOICA).