วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 59 ปี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล