วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม