วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล (Open House) ประจำปี 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล