รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล ราชเทวี กรุงเทพฯ