ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล