วันที่ 17-18 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดภาคการศึกษา 2017-2018 ของ An Giang University ประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมทางวิชาการที่จะจัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (Collaboration Agreement) ระหว่าง An Giang University กับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล