วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษา เข้าร่วม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์