28 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมงาน “ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34” กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาพิเศษ เรื่อง “EEC, Geo-politic for Belt & Road มุมมองรอบด้านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ) ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (กรรมการ กสทช.) รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (นักวิชาการอิสระ) และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอนาคตประเทศไทย” โดย อ.พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ อดีตประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล