28 พย 61 เวลา 09.00 น รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ ให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยกับคณาจารย์จาก Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ประสานงานหลัก