15 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. อ.ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร 1 ชั้น 1