วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา