ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

Center for Research Assessment and Certification of Environmental Management (RACEM)

 

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีแนวคิดที่จะยกระดับเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำนักงานสีเขียว (Green Office) อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โครงการ วันที่ ค่าลงทะเบียน จำนวนที่รับ(คน) สถานที่อบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Click เพื่อลงทะเบียน) 20-21 ตุลาคม 2563 3,500 30

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ม.มหิดล (ศาลายา)

 

 


contact us : ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โทร 02 441 5000 ต่อ 2304

login