• 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 4 เบอร์โทร 02 441 5000 ต่อ 4408 – 4410,4413

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะดำเนินการด้านการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าหาความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติแล้ว คณะสิ่งแวดล้อมฯ ยังมีการให้บริการทางวิชาการกับสังคม โดยมีห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 พารามิเตอร์ pH, TSS, TDS และ COD จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้เข้าทดสอบความชำนาญประจำปี 2563 ได้แก่ พารามิเตอร์ pH, TSS, TDS, COD, โลหะหนัก และความกระด่าง กับหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล เป็นหน่วยบริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถให้บริการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและบริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้คำปรึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการบริการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้คำแนะนำในการควบคุมคุณภาพน้ำ และอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารทุกชนิด สนามกอล์ฟ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิด และศึกษาผลกระทบของการดำเนินกิจการต่อสภาพแวดล้อม โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม


การบริการของเรา

 • 1 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านอากาศ
 • 2 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านน้ำ
 • 3 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านดิน
 • บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านอากาศ

  สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาฝุ่นรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM-10), Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide ตลอดจนตรวจวัดก๊าซ และสารระเหยชนิดต่างๆ ในบรรยากาศ เป็นต้น

  Read More
 • บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านน้ำ

  สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเสีย บริการตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD, COD, DO, Coliform Bacteria, Oil & Grease, ค่าการนำไฟฟ้า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้างของน้ำ ของแข็งละลายทั้งหมด โลหะที่มีอยู่ในน้ำ และสารกลุ่ม pesticide (organochlorines), ซัลเฟต ฟอสเฟต ไนเตรต คลอไรด์ แอมโมเนีย ฯลฯ

  Read More
 • บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านดิน

  สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หาปริมาณโลหะที่มีอยู่ในดิน และขนาดอนุภาคของดิน

  Read More