เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม (3 Credit)

(Technology of Environmental Pollution Management)

               หลักการเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดมลพิษ เทคโนโลยีในการป้องกัน และการควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ดินและน้ำใต้ดิน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีในการจัดการขยะและของเสียอันตราย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ การการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

            Principle of Technology of environmental pollution management; sources of pollution; technology for prevention and control pollution in water, air, noise, soil and groundwater; wastewater treatment technology; technology for solid and hazardous waste management; air pollution control technology; environmental quality monitoring; environmental quality remediation;  environmental health risk assessment 

ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย 

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชา Science and Technology

 กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. องค์ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม (มิติมลพิษสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศและเสียง ดิน ขยะและของเสียอันตราย)
 2. แนวปฏิบัติที่ดีของเทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดงานด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
 4. ประกาศนียบัตรออกให้โดยบัณฑิตวิทยาลัย และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 จำนวนที่เปิดรับ น้อยที่สุด 1 คน มากที่สุด 10 คน

 วัน/เดือน/ปี ที่เปิด-ปิดรายวิชา  ตุลาคม-ธันวาคม 2564

 สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และระบบออนไลน์

 อัตราค่าลงทะเบียน  2,500 บาท / หน่วยกิต

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ไม่มี 

จำนวนชั่วโมงทั้งหมด 45 ชั่วโมง

 วัน เวลาที่ทำการสอน

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 .  (ใช้เวลาเรียน 8 ครั้ง 2 เดือน)

 การสอบวัดผล

 • การสอบแบบ Take home หรือการสอบแบบปากเปล่า (Oral examination)
 • การมอบหมายงาน (Assignment) และการนำเสนองาน (Presentation)
 • การมีส่วนร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม

 การประเมินการเรียนการสอน

 1. การสอบแบบ Take home/Oral examination (จำนวน 2 ครั้ง) รวมเป็น 70%
 2. การมอบหมายงานและการนำเสนองานด้านสิ่งแวดล้อม 20%
 3. การอภิปรายกลุ่ม 10%

 รายชื่อผู้สอน

 • อาจารย์ประจำ

  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม

 • อาจารย์พิเศษ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

 
 

๑)

 

 

แนะนำรายวิชา

๑.  ประเภท และ แหล่งมลพิษ

๒.  หลักการการป้องกัน ควบคุม และบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

๓.  เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

๔.  เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.จารุวรรณ

วงค์ทะเนตร

 

 

การจัดการมลพิษทางน้ำ

๑.     แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ

๒.     ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ

๓.     คุณภาพน้ำ

๔.     การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

๕.     การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

รศ.ดร.จารุวรรณ

วงค์ทะเนตร

 

๒)

 

การบำบัดมลพิษทางน้ำ

๑.     เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

๒.     การควบคุมมลพิษทางน้ำ

รศ.ดร.จารุวรรณ

วงค์ทะเนตร

 

๓)

 

การจัดการการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน

๑.  คุณภาพน้ำใต้ดินและการตรวจวัด

๒.  การปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน

๓.  การควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน

๔.  เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูน้ำใต้ดิน

ผศ.ดร.อัจฉรา

อัศวรุจิกุลชัย

 

๔)

การจัดการขยะและของเสียอันตราย

๑.  ประเภทและแหล่งกำเนิดของขยะและของเสียอันตราย

๒.  การจัดการขยะชุมชน

๓.  การจัดการกากอุตสาหกรรม

๔.  ของเสียอันตราย การควบคุมป้องกัน การเคลื่อนย้ายข้ามแดน

๕.  เทคโนโลยีในการลดและการแปรรูปของเสีย

๖.  เทคโนโลยีในการบำบัดและการกำจัดของเสีย

ผศ.ดร.อัจฉรา

อัศวรุจิกุลชัย

 

 

 

 

 

 

วัตถุอันตราย

๑.  ประเภทวัตถุอันตราย

๒.  การควบคุมและการจัดการวัตถุอันตราย การขนส่ง การควบคุมเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย

๓.  ผลกระทบของของเสียและวัตถุอันตราย

ผศ.ดร. อัจฉรา

อัศวรุจิกุลชัย

 

การวัดผลกลางภาค (Take home/Oral examination)

 

 

๕)

การจัดการมลพิษทางดิน

๑.  แหล่งกำเนิดมลพิษทางดิน

๒.  คุณภาพดินและการตรวจวัด

๓.  หลักการจัดการมลพิษทางดิน

๔.  ผลกระทบจากมลพิษทางดิน

๕. เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูคุณภาพดิน

 

ผศ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม

 

๖)

 

การจัดการมลพิษทางอากาศ

๑.  แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

๒.  คุณภาพทางอากาศและการตรวจวัด

๓.  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

๔.  เทคโนโลยีการควบคุมและบำบัดมลพิษทางอากาศ

 

ผศ.ดร.เอื้อมพร

มัชฌิมวงศ์

 

๗)

 

การจัดการมลพิษทางเสียง

๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงและการตรวจวัด

๒.  ผลกระทบของมลพิษทางเสียง

๓.  เทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียง

 

ผศ.ดร.เอื้อมพร

มัชฌิมวงศ์

 

 

๘)

 

การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

๑.  หลักการและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

·       Hazard Identification

·       Dose-Response Assessment

·       Exposure Assessment

·       Risk Characterization

๒.     กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

 

รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

 

 

- การนำเสนอรายงาน

ด้านเทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

- สรุปสาระสำคัญของรายวิชา

รศ.ดร.จารุวรรณ

วงค์ทะเนตร

 

การวัดผลปลายภาค (Take home/Oral examination)

 


โครงการสร้างทักษะสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C)

เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

Technology of Environmental Pollution Management

เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดวิชา

การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ

Integrated Environmental Assessment

การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ

รายละเอียดวิชา