<h2>วิสัยทัศน์</h2>
<p>สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร</p>
<h2>พันธกิจ</h2>
<p>1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร<br /> 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา</p>