ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
 
          ความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งที่รุกคืบไปหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 ม.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ในการพิจารณาอนุมัติการปล่อยน้ำตามการร้องขอของจังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง และเติมน้ำลงในแม่น้ำเซิญและแม่น้ำพรมครอบคลุมอำเภอในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของ จ.ขอนแก่น ที่ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งที่คุกคามอย่างหนัก ทำให้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆนั้นเริ่มแห้งขอด การระบายน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์ที่จะเข้ามาสมทบนั้นจะสามารถบรรเทาภัยแล้งและทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอทางทิศตะวันตกโดยเฉพาะที่ อ.ชุมแพ และอ.หนองเรือ มีน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคไปจนถึงฤดูฝนปีนี้ ตามแผนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม
          "การปล่อยน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์เข้าสู่เขต จ.ขอนแก่น ตามการร้องขอนั้นขณะนี้เป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกันของลุ่มน้ำในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ขณะนี้เริ่มปล่อยน้ำเข้าสู่พื้นที่ตามรูปแบบของขั้นบันไดแล้ว เน้นการนำน้ำเข้าไปเติมอ่างเก็บน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปา ขณะเดียวกันยังคงให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนสำรองทุกพื้นที่และการกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำลงลึกไปในระดับชุมชนหมู่บ้าน หากพบพื้นที่ใดน้ำต้นทุนในการนำมาผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอ ก็จะวางแผนการส่งน้ำทั้งรูปแบบของการสูบน้ำระยะไกล หรือการนำรถบรรทุกน้ำนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที" ผวจ.ขอนแก่นกล่าว
          ผวจ.ขอนแก่น กล่าวด้วยว่า นอกจากน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้ว ที่สำคัญคือน้ำสำหรับใช้ที่โรงพยาบาลทั้ง 26 อำเภอของขอนแก่นโรงพยาบาลทุกแห่ง จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ โดยได้อนุมัติงบประมาณของจังหวัดในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับ รพ.ชุมแพ รวมถึงงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ประสบภัยควบคู่กับการเป่าบ่อบาดาลเดิมให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำมากขึ้น
          ด้านนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ไขทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยจะดำเนินการปรับปรุงคลอง 2 สายพร้อมกัน คือ คลองหกบาท ซึ่งคลองระบายน้ำเดิมทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม ความยาว 3 กม. และคลองยม-น่าน ที่รับน้ำต่อจากคลองหกบาท ความยาว 35 กม. และก่อสร้างประตูระบายน้ำ 2 แห่งพร้อมปรับปรุงอาคารประกอบ 3 แห่ง โครงการดังกล่าวจะใช้คลองที่ปรับปรุงเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำเกือบทุกปี โดยเฉพาะคลองยม-น่าน สามารถเก็บกักน้ำเป็นน้ำต้นทุนให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการชลประทานและพื้นที่ใกล้เคียง มีน้ำไว้ใช้ด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ 7,300 ไร่ และยังทำให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี เริ่มโครงการในปี 2563 และแล้วเสร็จในปี 2567