ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
          น.ส.โรจนา สังข์ทอง ผอ.องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนพร้อมคณะทำงานร่วมได้ยื่นจดหมายต่อผู้แทนคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พิจารณาร่างนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมเรียกร้องให้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ อาทิ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุงกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ การบังคับใช้พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562 เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่าที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง การยื่นข้อเรียกร้องแสดงความมุ่งมั่นองค์กรในการทำงานเพื่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรารณรงค์ไปทั่วโลก ภายใต้แคมเปญ "สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง" ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบให้สัตว์ป่าเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ผิดจากธรรมชาติและอยู่อย่างทุกข์ทรมาน ประเทศไทยจึงควรปรับปรุงกฎหมายเพื่อยุติการใช้สัตว์ป่าเพื่อการแสดง.