เรียนเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กำหนดจัดพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

ในการนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
โดยมีกำหนดการและแบบตอบรับตามที่แนบมานี้