• รายงานดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมง

  บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  Read more
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

  ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฏาคม 2563

  Read more
 • Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases. Read more
 • วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

  เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวาสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ มีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

  Read more
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1 Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environmental Management (International Program)
 • 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 • 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)
 • 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)
 • 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ
 • 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ (LE/LES)
 • 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)
 • 9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT)
 • 10 Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)
 • แม่อนุรักษ์ 2563

  ขอเชิญชวนเสนอชื่อแม่ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าชิงรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 แม่ผู้ได้รับ คัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเข้า รับประทานรางวัลเกียรติบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2563

  Read More
 • โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563

  ขอเชิญชวนสำนักงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ

  ดาวโหลด ใบสมัคร
  ดาวโหลด แบบประเมิน ส่งวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2563

 • 1
 • 2

กิจกรรมคณะ

Honor and Awards