การขอคำปรึกษาและเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village)

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) ได้ให้สัมภาษณ์ "มหิดลสาร" ในหัวข้อ "นวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน และการต่อยอดผลงานวิจัยในอนาคต" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้อง Ennovation Village (4G14) ชั้น 1 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร4)