จัดแสดงผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) และคณะ ได้นำผลงาน "นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม" ไปร่วมทำการจัดแสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

>> อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงาน Mahidol HIDEF ด้าน Environmental Literacy

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) และคณะ ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ “เรื่องของมลพิษทางอากาศ (Air Pollution)” และกิจกรรม Workshop “เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร Mahidol HIDEF ด้าน Environmental Literacy โครงการส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยงานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ลานกันภัย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

>> อ่านเพิ่มเติม

ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม

การขอคำปรึกษาและเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village)

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) ได้ให้สัมภาษณ์ "มหิดลสาร" ในหัวข้อ "นวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน และการต่อยอดผลงานวิจัยในอนาคต" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้อง Ennovation Village (4G14) ชั้น 1 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร4)

 

การนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) และคณะ ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Marketplace#1

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis ร่วมกับ TMA จัดกิจกรรมม Marketplace#1 (Food Innopolis Knowledge Forum 2018) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ We Learn ชั้น 2 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยได้เชิญวิทยากร ตลอดจนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มานำเสนอผลงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

>> อ่านเพิ่มเติม

การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Marketplace#2

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis ร่วมกับ TMA จัดกิจกรรม Marketplace#2 “Food Innopolis Knowledge Foum 2018” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ Welearn ชั้น 2 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

>> อ่านเพิ่มเติม

การขอคำปรึกษาและเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายภาคิน คำวิสัยศักดิ์ (โตโน่) นักร้องและนักแสดงชื่อดัง  เข้าพบอ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ ผศ. ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย  เพื่อขอคำปรึกษาแนวทางการคัดแยกขยะ โดยมีแผนที่จะพัฒนาเป็นโครงการต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) ณ  ห้อง 4G14 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

กิจกรรมอื่นๆ