คณะกรรมการสภาอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประธานสภาอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อ.ดร. บัณฑิต ชาญณรงค์

รองประธานคนที่ 1

ผศ.ดร.พัฒน ทวีโภค

รองประธานคนที่ 2

ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร

กรรมการ

รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสมพร พิมพ์ศิริ

[คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์]
 สภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ระเบียบ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ.2554

[ดูระเบียบคณะฯ]

ระเบียบ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ.2550

[ดูระเบียบคณะฯ]

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

[เมษายน 2549- 5 กันยายน 2550],[มกราคม 2551 - ตุลาคม 2552]

รายงานการประชุมสภาอาจารย์ ประจำปี 2553 (ประธานสภา ผศ.กิติกร จามรดุสิต)

รายงานการประชุมสภาอาจารย์ ประจำปี 2552 (ประธานสภา ผศ.กิติกร จามรดุสิต)

รายงานการประชุมสภาอาจารย์ ประจำปี 2552 (ประธานสภา รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล)

รายงานการประชุมสภาอาจารย์ ประจำปี 2551

รายงานการประชุมสภาอาจารย์ ประจำปี 2550

รายงานการประชุมสภาอาจารย์ ประจำปี 2549

การแถลงนโยบายของประธานสภาอาจารย์ (รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล)

[ดูนโยบายฯ]
icon