ทุนต่างๆสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 69
ทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 36
Graduate Student Academic Presentation Grant (in Thailand and Abroad) เขียนโดย Super User ฮิต: 185
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในและภายนอกประเทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 175
Research Supplies Fee Allocation for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 180
Research Supplies Fee Allocation for MT Students เขียนโดย Super User ฮิต: 157
A Publication Reward for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 166
การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563 เขียนโดย Research Fund ฮิต: 348
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Research Fund ฮิต: 455
ทุนการศึกษา วิจัย และฝึกอบรม สหภาพยุโรป (EURAXESS ASEAN) เขียนโดย Research Fund ฮิต: 364