เรียน คณาจารย์ 

 

ด้วย กองบริหารงานวิจัยได้ประชาสัมพันธ์ การเสนอทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (ไฟล์แนบ 1-PDF)

นักวิจัยที่จะส่งแบบเสนอขอทุนปีดังกล่าว โปรดดำเนินการดังนี้ 

 

 1.ผู้ที่จะเสนอทุนเป้า 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ หรือ เป้า 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ให้จัดทำ CONCEPT PROPOSAL โดยเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยย่อยตามแบบ CPO1 (ไฟล์แนบ 2 ) และแบบเสนอแผนบูรณาการ CPO 2 (ไฟล์แนบ3) 

 

(ข้อกำหนด : แผนบูรณาการ 1 แผน ต้องมีอย่างน้อย 3 โครงการย่อย มีความร่วมมือ 2 หน่วยงานขึ้นไป)   

 

ส่งไฟล์ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2561 เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะอัพโหลดลง NRMS ให้ก่อน (แล้วค่อยจัดทำ Full Proposal ตั้งแต่ 16 ต.ค. เป็นต้นไป) 

 

2. ผู้ที่จะเสนอทุนเป้า 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  หรือ เป้า 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัยนวัตกรรม

ขณะนี้ วช. ยังไม่เผยแพร่ Full Proposal ทางการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 16 ต.ค. เป็นต้นไป ให้นักวิจัยสามารถร่าง Proposal ไปก่อนโดยใช้แบบเสนอโครงการย่อย และแบบเสนอแผนบูรณาการ (ติดต่อได้ที่งานวิจัยและบริการฯ) เมื่อ วช. เผยแพร่แบบเสนอโครงการแล้ว จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว   

 

 

ทั้งนี้ การเตรียมดำเนินการดังกล่าวให้ใช้ทั้ง ผู้ที่จะได้รับทุนบูรณาการต่อเนื่อง 2562 (รอประกาศผลภายในสัปดาห์นี้) และผู้ที่จะเสนอโครงการใหม่ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ยุทธพล

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดเอกสารการบรรรยาย และเอกสารประกอบการเตรียมจัดทำแบบเสนอโครงการทั้งหมดได้ที่ 

https://op.mahidol.ac.th/ra/research_fund_GOVERN/