ข่าวกิจกรรมคณะActivities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมคณะ

24 มค 62 ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำ Ms. Samantha Anne Morris นักศึกษาฝึกงานจาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมชลประทาน กรุงเทพ พร้อมได้รับเกียรติเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Water Management in Thailand” โดยนายธาดา สุขะปุณพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MUUC International Internships โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มค - 15 กพ 62


หน้ากิจกรรมคณะเดิม : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551