สิ่งที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้
  1. 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ การศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก (พักคู่ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2562) ค่าเอกสาร/คู่มือประกอบการศึกษาอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. 2. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ
- ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
- หากบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์จะพักเดี่ยว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 850 บาท/คน/คืน

ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2562 (รวมวันเดินทางไป-กลับ และพิธีปิด) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม