คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี และมีคุณสมบัติดังนี้
 1. 1. เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 2. 2. เป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐหรือเอกชน

ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

สมัครทาง online *โดยผู้ส่งใบสมัคร จำเป็นต้อง login email เพื่อ upload file
 1. 1. กรอกข้อมูลในการสมัคร
 2. 2. แนบหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ( กดเพื่อดาวน์โหลดแบบหนังสือรับรอง)
 3. 3. แนบข้อมูล การนำเสนอประเด็นที่ท่านสนใจ และ ความคาดหวังที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการอบรม รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของท่านอย่างไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point
 4. 4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563
 5. กดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

การดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีขั้นตอนรายละเอียดในการคัดเลือกดังต่อไปนี้
 1. • คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดทั่วประเทศที่ส่งใบสมัครมา โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  ทั่วประเทศรวมแล้ว ทั้งสิ้น 30 คน
 2. • โดยพิจารณาเฉพาะผู้ส่งเอกสารครบถ้วน ภายในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2563 (16:30น) ทาง online เท่านั้น
 3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทาง เว็บไซต์นี้
 4. ตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ทาง email : sirinapatt.cha@mahidol.ac.th