คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี และมีคุณสมบัติดังนี้
  1. 1. เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. 2. เป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐหรือเอกชน

ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

ขั้นตอนในการรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการมีรายละเอียดต่อไปนี้
  1. 1. ส่งใบสมัครพร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ (ขนาด 1 นิ้ว)โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อการติดต่อกลับ
  2. 2. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
  3. 3. นำเสนอประเด็นที่ท่านสนใจ และ ความคาดหวังที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการอบรม รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของท่านอย่างไร ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point
  4. 4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กรกฏาคม 2562

การดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีขั้นตอนรายละเอียดในการคัดเลือกดังต่อไปนี้
  1. • คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดทั่วประเทศที่ส่งใบสมัครมา โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศรวมแล้วทั้งสิ้น 40 คน
  2. • คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งใบสมัครและเอกสารทุกฉบับตามขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครในข้อ 7 มาที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  3. • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ้งผลการคัดเลือก พร้อมรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรองเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็ปไซต์ของคณะ www.en.mahidol.ac.th โดยคณะจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับเพื่อยืนยัน การเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือตอบรับยืนยันการเข้าค่ายฯ ทางโทรสาร 02-441-9510 หรือE-Mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th ให้คณะทราบในเบื้องต้นและส่งหนังสือฉบับจริงตามมา ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ จากเว็บไซต์ของคณะ

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

จ่าหน้าซองเอกสารมาที่
เรียน ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ (สมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม
73170