About Image

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 13 -17 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดขึ้นให้กับบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไป

Read More

ประกาศผลและดาวโหลดเอกสาร

ประกาศผล

ดาวโหลดใบประกาศผล

ดาวโหลด

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

ดาวโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

ดาวโหลด

กำหนดการ new

ดาวโหลดกำหนดการ

ดาวโหลด

โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ส่งมาที่โทรสาร 02-4419510 หรือ อีเมล sirinapatt.cha@mahidol.ac.th

Contact Us